O nama

3i-Inkubtorom upravlja Javna lokalna razvojna agencija Matica, koja osigurava kontinuiranu podršku poduzetnicima te tako povećaje njihovu konkurentnost.

 

Osnovni podaci

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija “Matica”
Dr. Franje Tuđmana 2, Knin
Djelatnost: 7022, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
OIB: 50767641835 MB:05031699
IBAN: HR8523900011819600001 Hrvatska poštanska banka
Osnovana: 2018.godine

Cilj

 •  pružanja tehničke i savjetodavne potpore u programima lokalne, regionalne i međunarodne suradnje,
 • promocije jedinica lokalne samouprave,
 • potpore razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, izravne investicije, joint venture inicijative,
 • privlačenje izravnih stranih investicija (FDI – foreign direct investment),
 • pružanja tehničke pomoći u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove EU i dr.,
 • izrade studija i elaborata za potrebe jedinica lokalne samouprave,
 • obavljanja svih poslova koji se odnose na poticanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
 • razvoja ljudskih potencijala za potrebe poduzetnika,
 • koordiniranja izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave,
 • koordiniranja izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave,
 • praćenja provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave,
 • pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave,
 • suradnje s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata,
 • sudjelovanja u provedbi programa Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

Zaštita osobnih podataka

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija „Matica“ dužna je nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi, te sukladno tome u postupku zaštite, nadzora nad prikupljanjem, obrade i korištenja osobnih podataka primjenjuje regulative Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18), kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail adresa: mbuzonja@lra-matica.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.).
Cilj Zakona je osigurati dostupnost Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti (” Narodne novine”, broj 85/10.).
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.
Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
U slučaju kada tijelo javne vlasti utvrdi da su ispunjeni uvjeti za omogućavanje ponovne uporabe informacija o tome ne donosi rješenje, kao što je slučaj kod ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Tijelo javne vlasti kada omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija.
Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja. Iznimno, u slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija. U slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu, tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija .
Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

Pisanim putem na adresu:
Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica
Dr. Franje Tuđmana 2
22 300 Knin

Elektroničkim putem na e-mail adresu:
info@lra-matica.hr

Telefaksom na broj:
022/664-417

Službenik za informiranje:
Matea Bužonja

SADRŽAJ INTERNET STRANICE JE ISKLJUČIVA ODGOVORNOST NOSITELJA PROJEKTA.

IZRADU OVE INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

3i Inkubator

  Adresa: Sinjska ulica 10, 22300 Knin

  +385 22 664 417

  info@3i-knin.hr

  www.3i-knin.hr

JU Lokalna razvojna agencija Matica

  OIB: 50767641835

  Adresa: Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin

  +385 22 664 417

  info@lra-matica.hr

 www.lra-matica.hr